Článek 1

 • Kulturní spolek je dobrovolným sdružením občanů Čestic, okolních obcí a dalším zájemcům, kterým záleží na rozvoji kulturního dění v obci, na stavu památek a na vzhledu obce (obcí).
 • Spolek podporuje, zprostředkuje a organizačně zajišťuje konání kulturních akcí v obci.
 • Spolek navrhuje obecnímu úřadu opatření, směřující ke zlepšení vzhledu obce a prostřednictvím svých členů se podílí na realizaci.
 • Spolupracuje s místní knihovnou při propagaci významných děl, oraganizuje besedy nad knihou. Spolupracuje rovněž s kronikářem při opatřování informací a dokumentů z minulosti i současnosti obce.
 • Pečuje o doplňování sbírek v Pamětní síni, stará se o vydávání publikací a dokumentů, které mají vztah k obci. Spolupracuje s regionálním tiskem.

Článek 2

 • Členem Kulturního spolku se může stát každý občan Čestic, přilehlých obcí i další zájemci (např. z řad chalzupářů).
 • Členy spolku se mohou stát jako celek i společenské a politické organizace, působící v obci.
 • O přijetí za člena rozhoduje valná hromada Kulturního spolku.

Článek 3

 • Každý člen má právo být volen do výboru spolku, nebo do kontrolní komise. Má právo volit orgány spolku.
 • Má právo dávat podměty pro práci spolku, hlasovat o předložení návrzích.
 • Je povinen řídit se stanovami a usneseními valné hromady.

Článek 4 

 • Nejvyšším orgánem spolku je valná hromada.
 • Valná hromada se schází dvakrát ročně, ale může se sejít i vícekrát, pokud to bude nutné.
 •  Výkonným orgánem je pětičlenný výbor, volený valnou hromadou.

Článek 5

 • Valná hromada určuje hlavní úkoly spolku.
 • Volí a odvolává výbor a kontrolní komisi.
 • Je usnášeníschopná při nadpoloviční účasti členů.

Článek 6

 • Výbor zajišťuje všechny úkoly přijaté a schválené valnou hromadou.
 • Volí ze svých řad předsedu a pokladníka.
 • Svolává valnou hromadu.
 • Informuje valnou hromadu o své činnosti.

Článek 7

 • Kontrolní komisi volí valná hromada.
 • Komise je tříčlenná.
 • Komise je volena vždy po období mezi dvěma valnými hromadami.
 • Komise má právo svolat valnou hromadu, vyžádají li si to okolnosti.
 • Komise má právo účastnit se zasedání výboru.
 • Kontroluje hospodaření spolku.

Článek 8

 • Finanční prostředky získává spolek z dobrovolných příspěvků členů, občanů a podniků, z výtěžku pořádaných kulturních akcí a z prodeje publikací.
 • Finanční prostředky jsou uloženz na běžném účtu.
 • Právo disponovat tímto účtem mají pouze osoby pověřené valnou hromadou.
 • Evidenci příjmů a výdajů vede pokladník.

Článek 9

 • Spolek zanikne jen v případě, kdy o tom rozhodne valná hromada na základě vnějších okolností.
 • V případě zániku spolku bude spolkové jmění použito k nákupu knih pro místní, nebo školní knihovnu.

Článek 10

 • Stanovy jsou závazné pro všechny členy a orgány spolku.
 • Stanovy mohou být změněny pouze rozhodnutím valné hromady.

Registrace provedena dne 15. 1. 1993